OBCHODNÉ PODMIENKY

  1. Úvodné ustanovenia
    • Tieto obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky“) upravujú vzťahy medzi predajcom Monika Boborová – Mojkáčikovo,

adresou Obchodná 5, Volkovce 95187, Slovenská republika,

IČO: 54865573,

DIČ: 1121470416

(ďalej len „Predajca“) a kupujúcim, ktorým môže byť každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorí zmluvu o kúpe tovaru ponúkaného na internetovom obchode predajcu s názvom www.mojkacikovo.sk(ďalej len „Kupujúci“).

1.2. Podmienky sú platné pre objednávky tovaru v internetovom obchode predajcu, ktorý sa nachádza na internetovej adrese www.mojkacikovo.sk.

1.3. Kupujúci potvrdzovaním objednávky na internetovom obchode predajcu potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.

1.4. Predajca si vyhradzuje právo zmeniť alebo doplniť podmienky. Nové znenie podmienok sa zverejní na internetovej stránke predajcu. Platné podmienky sú tie, ktoré boli v platnosti v čase uzavretia zmluvy.

 

  1. Ceny a platby

2.1. Ceny uvedené na internetovom obchode predajcu sú konečné a vrátane DPH.

2.2. Kupujúci môže platiť za tovar nasledujúcimi spôsobmi: a) platba prevodom na účet predajcu: IBAN: SK10 8330 0000 0026 0233 2888, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX. b) platba hotovosťou pri osobnom odbere tovaru. c) platba online platobnou kartou.

2.3. Tovar ostáva vlastníctvom predajcu až do úplného zaplatenia kupujúcim.

 

  1. Objednávka

3.1. Kupujúci môže objednať tovar prostredníctvom internetového obchodu predajcu.

3.2. Kupujúci musí uviesť všetky potrebné údaje pri vyplňovaní objednávky, najmä meno a priezvisko, fakturačnú a doručovaciu adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo.

3.3. Kupujúci potvrdzuje objednávku kliknutím na tlačidlo „Potvrdiť objednávku“ v internetovom obchode predajcu. Potvrdením objednávky Kupujúci súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.

3.4. Po prijatí objednávky predajca potvrdí prijatie objednávky Kupujúcemu e-mailom. Táto potvrdenie nie je záväzné pre predajcu a môže byť zrušené v prípade, že tovar nie je na sklade alebo ak sa vyskytne iný problém s objednávkou.

3.5. Zmluva o kúpe tovaru medzi predajcom a kupujúcim vzniká až pri potvrdení objednávky predajcom Kupujúcemu e-mailom. Týmto okamihom sú uzatvorené všetky potrebné dohody pre uskutočnenie kúpy tovaru.

3.6. V prípade nedostupnosti tovaru na sklade si predajca vyhradzuje právo odmietnuť objednávku Kupujúceho. V tomto prípade predajca bezodkladne kontaktuje Kupujúceho a ponúkne mu alternatívny tovar alebo zruší objednávku.

 

  1. Dodanie tovaru

4.1. Predajca dodáva tovar Kupujúcemu najskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa potvrdenia objednávky, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

4.2. Doba dodania sa môže líšiť v závislosti od dostupnosti tovaru a prepravnej spoločnosti. 

4.3. Kupujúci si môže vybrať spôsob dodania tovaru. Predajca ponúka nasledujúce spôsoby doručenia: a) Slovenská pošta – balík do ruky b) Osobný odber tovaru v sídle predajcu

4.4. Kupujúci je povinný skontrolovať balenie tovaru ihneď po jeho doručení a v prípade akýchkoľvek poškodení balenia, nahlásiť tieto skutočnosti prepravnej spoločnosti a vytvoriť záznam o poškodení. Kupujúci má právo na náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku nedostatkov alebo poškodenia tovaru pri preprave.

 

  1. Reklamácia a vrátenie tovaru

5.1. V prípade, že Kupujúci zistí, že dodaný tovar nevyhovuje dohodnutým vlastnostiam, je oprávnený reklamovať tovar. Kupujúci má právo na reklamáciu tovaru najneskôr do 14 dní od prevzatia tovaru.

5.2. Reklamáciu Kupujúci podá písomne na e-mailovú adresu predajcu info@mojkacikovo.sk, kde uvedie presný dôvod reklamácie a svoje kontaktné údaje. Predajca odpovie na reklamáciu Kupujúceho najneskôr do 30 dní od jej doručenia.

5.3. V prípade oprávnenosti reklamácie bude tovar opravený, vymenený alebo Kupujúcemu bude vrátená kúpna cena tovaru. V prípade vymenenia alebo opravy tovaru, náklady na prepravu tovaru nesie predajca.

5.4. Vrátenie tovaru je možné najneskôr do 14 dní od prevzatia tovaru a bez uvedenia dôvodu. Kupujúci musí tovar vrátiť v pôvodnom stave a nepoškodenom balení, spolu s dokladom o kúpe. Náklady na vrátenie tovaru nesie Kupujúci. Vrátená kúpna cena bude Kupujúcemu vrátená do 14 dní od doručenia vráteného tovaru na účet, ktorý uvedie Kupujúci.

 

  1. Ochrana osobných údajov

6.1. Predajca sa zaväzuje dodržiavať zákony Slovenskej republiky v oblasti ochrany osobných údajov.

6.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov predajcom za účelom vybavenia objednávky. Predajca zabezpečuje, že osobné údaje Kupujúceho budú chránené a spracované v súlade s platnými právnymi predpismi.

 

  1. Záverečné ustanovenia

7.1. Tieto obchodné podmienky sa riadia zákonom Slovenskej republiky.

7.2. Ak niektorá časť týchto obchodných podmienok je alebo sa stane neplatnou, neplatnosť tejto časti nemá vplyv na platnosť ostatných častí.

7.3. Predajca si vyhradzuje právo na zmenu alebo doplnenie týchto obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia Kupujúceho. Zmeny alebo doplnenia obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť okamihom ich zverejnenia na internetovej stránke predajcu. Kupujúci je povinný si pred každou objednávkou prečítať platné obchodné podmienky na internetovej stránke predajcu.

7.4. Kupujúci a Predajca sa dohodli, že ak by vznikol spor z obchodného vzťahu medzi nimi, budú sa usilovať o jeho mimosúdne vyriešenie. Ak by však mimosúdne riešenie sporu nebolo možné, spor bude riešený príslušným súdom podľa zákona Slovenskej republiky.

7.5. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke predajcu.

Týmto sú vymedzené a upravené vzájomné práva a povinnosti medzi predajcom a kupujúcim pri kúpe tovaru na eshope www.mojkacikovo.sk.